Hofstaat 2008

Hofstaat

König: Frank Martens
Königin: Christa Siegfried
1. Ritter: Claus Fröhlich
1. Hofdame: Karola Ewers
2. Ritter: Dieter Ewers
2. Hofdame: Karin Jegminat

Juniorenhofstaat

Juniorenkönig: Sebastian Letsch

Jugendhofstaat

Jugendkönig: Tom Teuber

Bürgerhofstaat

Bürgerkönig: Olaf Gerken