Hofstaat 2000

Königspaar

König: Rolf-Peter Fröhlich
Königin: Ute Fröhlich

Juniorenhofstaat

Juniorenkönig: Henrik Droppelmann

Jugendhofstaat

Jugendkönig: Arne Letsch

Bürgerhofstaat

Bürgerkönig: Werner Mitsch