Hofstaat 2018

Hofstaat 2018

Hofstaat

König: Torsten Frehe
1. Ritter: Roman Grote
1. Hofdame: Eva Müller zum Hagen
2. Ritter: Sascha Müller zum Hagen

Juniorenhofstaat

Juniorenkönig: Lennart Enders
1. Juniorenritter: Niklas Marks

Jugendhofstaat

Jugendkönigin: Helena Meyer
1. Jugendritter: Florian Torlopp
2. Jugendritter: Johann Kutsche

Bürgerhofstaat

Bürgerkönigin: Claudia Weise
1. Bürgerritter: Walter Laskowski
2. Bürgerhofdame: Ramona Kummer-Schmidt